INSPIRES Sp. z o. o. realizuje projekt pt. „Uwierz w siebie !” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 11.2021-06.2023r.

Kwota dofinansowania: 1934800,00 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 1630150,44 PLN
Dofinansowanie z Budżetu państwa: 304649,56 PLN

CELEM PROJEKTU jest: Zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 200 osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby (140 Kobiet,60 Mężczyzn) w wieku powyżej 18r.ż zamieszkujących jedno z woj.: mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na r. pracy do 30.06.2023r.