Oferowane wsparcie

Uczestnikom projektu oferujemy opracowanie diagnozy wraz z określeniem zestawu działań mających doprowadzić do jego aktywizacji w formie Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. Każdy U zostanie objęty min. dwoma formami wsparcia wynikającymi z opracowanego Indywidualnego Planu Działania z katalogu:

– Doradztwo/poradnictwo zawodowe
– Indywidualne pośrednictwo pracy
– Szkolenia zawodowe
– Staże
– Wsparcie psychologiczne

Każdy z Uczestnik/czka ma możliwość otrzymać materiały szkoleniowe (notes, długopis), materiały dydaktyczne (skrypty),wyżywienie, zwroty kosztów dojazdu (wyłącznie osoby Każdy z U ma możliwość otrzymać materiały szkoleniowe (notes, długopis), materiały dydaktyczne (skrypty),wyżywienie, zwroty kosztów dojazdu (wyłącznie osoby niepracujące), w przypadku szkoleń/staży: stypendium szkoleniowej/stażowe, ubezpieczenie.

W przypadku wsparcia w projekcie osób pełniących funkcje opiekuńcze (nad dzieckiem lub inną osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) Realizator projektu ma możliwość sfinansowania kosztów opieki, poprzez przyznanie tego wsparcia towarzyszącego w trakcie udziału danej osoby w projekcie.