Rekrutacja

  1. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie informowała o możliwości przystąpienia do projektu zarówno mężczyzn jak i kobiet, prowadzona będzie w okresie 11.2021 r. – 10.2022 r. do zebrania ostatniego/ej Uczestnika/czki projektu.
  2. Rekrutacja prowadzona jednocześnie na terenie woj. mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie) w postaci rund rekrutacyjnych, łącznie 18rund/średnio 12os. Każda runda zamykana w przypadku 120% zgoszeń /średnio 14osób Informacje na temat rund zamieszczane na stronie internetowej projektu.
  3. Rekrutacja do projektu będzie przebiegać w dwóch etapach:

I etap: ocena formalna – spełnienie kryteriów dostępu – kompleksowość dokumentów rekrutacyjnych i kwalifikowalność UP (zgodnie z opisem Uczestników/czek projektu- §3 niniejszego regulaminu),

II etap: przyznanie punktów za spełnienie kryteriów premiujących:

  1. płeć – Kobiety – 2 pkt.,
  2. osoby niezatrudnione- 2 pkt.
  3. osoby o niskich kwalifikacjach – 1 pkt,
  4. osoby należące do jednej z grup – 10 pkt. :

– osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
– osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,
– osoby, co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe zaburzenia rozwojowe – w przypadku zaliczenia ich do lekkiego stopnia niepełnosprawności,
– byli uczestnikami projeku z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniają przesłanki określone w kryterium dostępu dot. grupy docelowej

Rekrutacja zapewnia możliwość udziału w projekcie byłym Uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniają przesłanki określone w kryterium Grupy docelowej.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Analiza potrzeb w zakresie usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin projektu
Oświadczenie o kwalifikowalności
Oświadczenie o statusie na rynku pracy